1.cmp al,30

a) 是al - 30 还是30 - al?

i. Al- 30

2.ROR ROL,sal,sar,shr是怎么移动的?

rar 算术右移

先移位,最高位仍为原来的数

1000 0001 0—-> 1100 0000 1

1000 0000 0—–>

1000 0001 0 —-> 0100 0000 1

3.02 int 21 al接收不到字符

;2004级

assume ds:data,cs:code

data segment

buffer db 20,?

s db 20 dup(‘?’),’$’

buffer2 db ?

data ends

code segment

start:

;初始化

mov ax,data

mov ds,ax

;从键盘读

lea dx,buffer

mov ah,0ah

int 21h

call huanhang

;读入要删除的字符

;从键盘输入的字符无法接收到al中。

mov al,’b’

;mov ah,1

;int 21h

;删除

lea si,s

lea di,s

mov cl,[buffer+1]

and ch,00h

and dh,00h

again:

cmp al,[si]

jz del

mov bl,[si]

mov [di],bl

inc di

del:

inc si

loop again

mov bl,’$’

mov [di],bl

;显示

lea dx,s

mov ah,9

int 21h

mov ax,4c00h

int 21h

huanhang:

mov dx,0ah

mov ah,2

int 21h

mov dx,0dh

int 21h

ret

code ends

end start

4.字符串输出。功能输出问题

DATAS SEGMENT

BUFFER DB 20

    DB ?

S DB 20 DUP(?),'$'

TET DB 'ABCDEGAGAAG','$'

HUAN DB 0DH,0AH,'$'

;此处输入数据段代码 

DATAS ENDS

STACKS SEGMENT

;此处输入堆栈段代码

STACKS ENDS

CODES SEGMENT

ASSUME CS:CODES,DS:DATAS,SS:STACKS

START:

MOV AX,DATAS

MOV DS,AX

;MOV DX,OFFSET BUFFER

LEA DX,BUFFER

MOV AH,0AH

INT 21H

;LEA SI,[BUFFER+2]

;MOV DI,160

;MOV CL,[BUFFER+1]

;AND CH,00H

;CALL DIS

; 调用9号功能不能正确显示

MOV DX,OFFSET BUFFER

MOV AH,9

INT 21HMOV AH,4CH

INT 21HDIS: 

MOV BX,0B800H

MOV ES,BX

AG:

MOV AL,[SI]

MOV ES:[DI],AL

ADD DI,2

INC SI

LOOP AG

RET

CODES ENDS

END START
 1. 2- (-5)

  2 0000 0010

  00fb 1111 1011(-5)

      111